Chugoku mizu shigen kaihatsu no doko to sono kankyo eikyo

  Research output: Contribution to journalArticle

  Original languageEnglish
  Pages (from-to)9-17
  JournalKankyo to Kogai
  VolumeFebruary
  Publication statusPublished - 2001

  Cite this