Dekolonyal na Elastisidad sa Salaysay ng Paglalakbay at na Naglalakbay ng Makatang Filipinong Transnasyonal: Mga Pakikipagsapalarang Malikhain at Kritikal/Decolonial Elasticity in the Filipino Transnational Poet's Travel and Traveling Story: Creative-Critical Journeys

Merlinda Bobis

    Research output: Contribution to journalArticle

    Abstract

    Tinatalakay ng sanaysay na ito kung paanong itinutulak ng dekolonyalidad ang mga tulang paglalakbay at naglalakbay ng tatlong makatang Filipino na transnasyonal: sina Luisa A. Igloria, Bino A. Realuyo, at Merlinda Bobis. Susuriin ng pagtalakay na ito kung papaanong binibigyang-kritika at binubulabog ng mga tulang transnasyonal na ito ang paglalakbay na kolonyal at mga representasyon ng gayong paglalakbay, pati na ang kasaysayang kolonyal at ang mismong Imperyo; kung paanong tumatawid-hanggahan at dekolonyal na elastiko ang mga tula sa kanilang pagbanat sa panahon at espasyo upang matalunton at magambala ang tuluyan ng kolonyalidad; kung paano naipanunumbalik ng mga ito ang nawalang naisabuhay na búhay sa pagsasalaysay ng pakikipagsapalaran; at kung paanong gumagana rin ang mga ito bilang kritikal na diskurso. This paper discusses how decoloniality drives the travel and traveling poems by three Filipino transnational poets: Luisa A. Igloria, Bino A. Realuyo and Merlinda Bobis. This discussion will unpack how these transnational poems critique and disorient colonial travel and travel representations, and colonial history and Empire; how the poems are border-crossing and decolonially elastic as they stretch time and space to chart and disrupt the continuum of coloniality; how they reinstate the disappeared lived life in the telling of the journey; and how they operate as critical discourse.

    Cite this